Vælg en side

Vedtægter for Løgstør Golfklub

§ 1.

Klubbens navn er LØGSTØR GOLFKLUB, og dens hjemsted er Løgstør Kommune.

Det er Løgstør Golfklubs formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben udbrede og fremme interessen for og kendskabet til golfsporten. Klubben skal leje eller – selvstændigt eller gennem samarbejde med tredjemand – drive en golfbane og i den forbindelse organisere de idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø hvori klubbens medlemmer kan dyrke golf spillet.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

Klubben kan eje fast ejendom samt golfbaneanlæg, der er opbygget på lejet grund.

Klubben kan desuden oprette en særskilt ”Krolfklub” som ”Klub i klubben” med egne vedtægter.

§ 2.

Kun personer kan optages som medlem. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen, bortset fra Pay and Play banen.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

§ 3.

Kontingentets og indskuddets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og omfatter følgende medlemskategorier:

1.     Seniormedlemmer med indskud.

2.     Fleksmedlemmer (medlemskab med begrænsede rettigheder)

3.     Ungdomsmedlemmer til og med det kalenderår, man fylder 10 år som er barn af et fuldt betalende seniormedlem, og uden gratis trænersupport.

4.     Ungdomsmedlemmer til og med det kalenderår, man fylder 18 år. med DGU kort

5.     Ungdomsmedlemmer til og med det kalenderår, man fylder 18 år. uden DGU kort

6.     Ungdomsmedlemmer til og med det kalenderår, man fylder 25 år.

7.     Passive medlemmer.

8.     Langdistancemedlemmer.

9.     Årskort

10.  Krolf – flere kontingent kategorier

Ved optagelse i klubben har aktive medlemmer valgfrihed med hensyn til, om de vil betale et indskud eller undlade dette. Indskuddets størrelse er fastsat på seneste ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, der samtidig indstiller det tillæg, der skal betales til det ordinære kontingent, såfremt der ikke er betalt indskud.

Bestyrelsen kan endvidere indstille til generalforsamlingens godkendelse, at kontingentet opkræves halvårsvis.

Ungdomsmedlemmer betaler ikke indskud. Ved overgang fra ungdomsmedlem til seniormedlem betales indskud.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt. Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

Kontingentrestance ud over 30 dage medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

Udmeldelse og overgang fra aktiv til fleks medlem eller passivt medlemskab kan kun ske skriftligt senest pr. 30. november med virkning fra nærmeste 1. januar. I tilfælde af medlemmets ønske om tilbagevenden til aktiv status, kan dette ske uden om eventuel venteliste.

§ 4.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Vesthimmerlands Kommune hvert år senest 10. marts. Indkaldelse skal ske skriftligt eller ved annoncering i lokale dagblade, ved opslag i klubhuset, annonce i klubbladet eller elektronisk med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden i henhold til vedtægterne.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max 2 fuldmagter pr. medlem.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Beslutning om Klubbens opløsning eller ændring af vedtægterne, kræver dog, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel ind kalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan da vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 10. februar.  Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 6.

Bestyrelsen består af 4 – 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet halvdelen af bestyrelsen afgår i lige år, medens den anden halvdel af bestyrelsen afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Herudover vælges til bestyrelsen 1-2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. Suppleanter kan genvælges.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem afgår i sin valgperiode, indtræder suppleant indtil næste ordinære generalforsamling, hvor der vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af det afgåede medlems funktionsperiode.

§ 7.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, honorær sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer et tilstede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 8.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutninger i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 9.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et turneringsudvalg, et juniorudvalg, et handicap udvalg og et informations- og PR-udvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 10.

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab fremlægges i klubhuset senest 8. dage før den ordinære generalforsamling.

§ 11.

For golf spillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St.Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og handicapmatcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slopesystem.

Klubben respekterer DGU´s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Afgørelse af eksklusion kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

§ 12. Disciplinær straf

Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med advarsel, karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben.

Et medlem kan midlertidig udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for klubben.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

Alle afgørelser kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået eller at parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

§ 13.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 4, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder frivilligt ungdomsarbejde i Løgstør.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 30. marts, 2004 og ekstraordinære generalforsamling den 29.5.2008 og 11-2-2009. Ændret ved vedtagelse på ordinær generalforsamling den 15. november 2009. Ekstraordinær generalforsamling den 16. december 2009, ekstraordinær generalforsamling den 10. december 2011, ekstra ordinær generalforsamling 15-12-2012, og ekstra ordinær generalforsamling 20-12-2014. Ændret ved ordinær generalforsamling den 30-03-2017 og endeligt vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 26-04-2017.

Løgstør, 26-04-2017

Dirigent / Ole Berg

 

Du kan også læse og udskrive klubbens vedtægter her

Næste aktiviteter

Hole-in-one match 29.5.2023

maj 29 @ 9:30 - 16:00
Løgstør Golfklub
Viborgvej 130, Ravnstrup
Løgstør, Nordjylland 9670 Danmark
+ Google Maps

Drejer Designcenter / Zjoos Sko og Interiør Match.

juni 11 @ 9:30 - 16:00
Løgstør Golfklub
Viborgvej 130, Ravnstrup
Løgstør, Nordjylland 9670 Danmark
+ Google Maps

Spar Nord Match

juni 25 @ 9:30 - 15:00
Løgstør Golfklub
Viborgvej 130
Løgstør, 9670 Danmark
+ Google Maps

Sommergolf – Løgstør Golfklub

juli 11 @ 9:00 - 15:30
Løgstør Golfklub
Viborgvej 130
Løgstør, 9670 Danmark
+ Google Maps

Sommergolf Løgstør Golfklub

juli 18 @ 9:00 - 14:00
Løgstør Golfklub
Viborgvej 130
Løgstør, 9670 Danmark
+ Google Maps
Se flere aktiviteter her